બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણના અધિકાર અધિનિયમ-2009 તથા બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર નિયમ-2012 અન્વયે નબળા અને વંચિત જુથના બાળકોને 25% મુજબ બિન અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધો. 1(પહેલા)માં વિનામૂલ્યે પ્રવેશ આપવા અંગેની કાર્યવાહીનો પ્રારંભ કરવામાં આવેલ છે. આર.ટી.ઈ.એક્ટ હેઠળ પ્રવેશ માટે તા. 07/08/2020ના રોજ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

RTE મફત એડમિશન યોજના 2021


પ્રવેશ મેળવવા માટે બાળકના વાલીઓ https://rte.orpgujarat.com વેબસાઇટ પર પ્રવેશ ફોર્મ ભરી શકશે. આ અંગેની જરૂરી વિગતો જેવી કે અરજી સાથે જરૂરી આધાર પુરાવા રજૂ કરવાના છે તેની તમામ વિગતો વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલ છે.

પ્રવેશ પ્રક્રિયા દરમ્યાન જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે વાલીઓ રીસીવિંગ સેન્ટર ખાતે ફોર્મ જમા કરાવવાની પ્રક્રિયા હાલ કોવિડ-19મહામારીના કારણે રદ કરેલ છે, તેની દરેક વાલીઓએ નોંધ લેવી તેમજ વાલીએ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે જ જરૂરી આધાર પુરાવા જેવા કે, જન્મ તારીખનો દાખલો, રહેઠાણનો પુરાવો,જાતિ/કેટેગરીનો દાખલો તેમજ આવકનો દાખલો (લાગુ પડતો હોય ત્યાં) વગેરે ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે. ઓનલાઈન ફોર્મની પ્રિન્ટ વાલીએ પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે, ઓનલાઇન ભરેલ ફોર્મ ક્યાંય જમા કરાવવાનું રહેશે નહીં.

વિશેષ માહિતી માટે જિલ્લા કક્ષાના હેલ્પલાઇન નંબર 0288-2550286 તેમજ જામનગર શહેર માટે: 0288-2553321, તાલુકા કક્ષાના હેલ્પલાઇન નંબર જામનગર ગ્રામ્ય માટે:0288-2557525, ધ્રોલ માટે:9427984617, જોડીયા માટે:02893-222942, કાલાવડ માટે:9426963425, લાલપુર માટે:9426049729 જામજોધપુર માટે: 9979246300 ખાતે સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે.

લાભ કોને મળે

જે માતા-પિતાને એકમાત્ર સંતાન હોય અને તે સંતાન માત્ર દીકરી હોય, રાજ્ય સરકાર હસ્તકની સરકારી આંગણવાડીમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો, અનુસૂચિત જાતિ/ અનુસૂચિત જનજાતિ કેટેગરીના બાળકો, સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ/અન્ય પછાત વર્ગ/ વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના બાળકો તેમજ જનરલ કેટેગરી/બિન અનામત વર્ગના બાળકો આમ અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે પ્રાથમિકતા  આપવામાં આવે છે.

આવક મર્યાદા: ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વાર્ષિક રૂ.1,20,000 અને શહેરી વિસ્તારમાં રૂ.1,50,000ની આવક મર્યાદા લાગુ પડશે.

કેટલો લાભ મળે

ઉક્ત યોજના તળે 5 થી 7 વર્ષ સુધીના બાળકોને ધોરણ 1 માં 25% મુજબ ખાનગી શાળામાં એડમિશન લઈ શકે છે. તથા ધોરણ 8 સુધીનું શિક્ષણ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે.

ઉપરાંત પ્રવેશ લેનાર દરેક બાળકને રૂપિયા 3000 લેખે ડ્રેસ બુટ પરિવહન માટે સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.

લાભ ક્યાંથી મળે

ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહે છે. દર વર્ષે ઓનલાઇન પ્રવેશની જાહેરાત માર્ચ - એપ્રિલ માસમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. જેમાં ઓનલાઈન અરજી કરી નજીકના સ્વીકાર કેન્દ્રમાં જમા કરાવાની રહે છે. અને ત્યારબાદ ઉપરોક્ત અગ્રતા મુજબ 6 કીમી સુધીના વિસ્તારમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે.  

Note : કોઈપણ સરકારી યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમામ નિયમ સંપૂર્ણ વાંચ્યા બાદ જ Apply નો નિર્ણય લેવો. અમારા દવારા કોઈ Agent નીમવામાં નથી આવ્યા તો અમારા નામ પર કોઈ પૈસા ની માંગણી કરે તો પૈસા ની લેવડ - દેવડ કરવી નહિ. અમારો હેતુ માત્ર લોકો સુધી Sarkari Yojana ની માહિતી દરેક સુધી પહોંચાડવાનો છે જેથી વધુને વધુ લોકો આનો લાભ લઇ શકે.